top of page
Avtalevillkår ved kjøp av kurs hos Kajakk og Fritid AS

1. Lovhjemmel

Kajakk og Fritid tilbyr kurs til både bedrift og forbrukere.

  • Avtaler som inngås med bedrift utgår fra Lov om Kjøp (Kjøpsloven).

  • Avtaler som inngås med forbrukere utgår fra Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven), samt Angrerettloven.

 

Disse lovene overstyrer eventuelle konflikter i betingelsene.

2. Partene

  • Selger er Kajakk og Fritid AS, Nedre Eikervei 12, 3045 Drammen, hjelp@kajakk-fritid.no, org.nr. 925668680, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

  • Kjøper er den virksomheten eller privatpersonen som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Definisjon

  • Med fysiske kurs menes bl.a. klasseromsundervisning og praktiske øvelser i selger sine lokaler, på vannet, på hoteller, i lokaler hos kjøper av kurset eller på annet avtalt sted.

  • Med virtuelle kurs menes kurs, undervisning og rådgivning som gjennomføres til oppsatt tidspunkt på selgers eller andres digitale plattform.

  • Kurs i selgers regi: åpne, standardiserte kurs (heretter kalt ÅK)

  • Bedriftsinterne kurs, skreddersydd opplæring og rådgivning: leveranser hvor innhold og leveringsform tilpasses kjøpers ønsker og behov (heretter kalt BK)

 

 

4. Avtaleinngåelse / kjøp

Disse avtalevilkårene utgjør sammen med bestilling av kurs, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøpet er bindende for begge parter når avtalen er inngått på e-post, via telefon eller bestilling på https://kajakkurs.info. Den bindende påmeldingen bekreftes per e-post til den e-postadressen kjøper oppgir.

Betingelser for BK avtales mellom partene i hvert enkelt tilfelle.

Kjøp av kurs på https://kajakkurs.info skjer via påmeldingsskjema på det aktuelle kurset.

Dato for kurset og frist for påmelding kommer frem av de enkelte kursbeskrivelsene.

Hver deltaker får en påmeldingsbekreftelse på e-post med praktisk informasjon om kursgjennomføringen.

Servering inngår kun i den utstrekning dette kommer frem av kursbeskrivelsen, og aldri ifm virtuelle kurs.

Det er kjøpers ansvar å sette seg inn i våre kjøpsbetingelser generelt, inklusive avbestillingsvilkår og angrerett.

5. Bestille/kjøpe kurs til andre enn seg selv – og motta kurs bestilt av andre

ÅK: Dersom man bestiller kurs til andre eller flere enn seg selv, går det en bekreftelse på e-post til kjøper samt påmeldte deltakere. Kjøper er ansvarlig for å oppgi korrekt kontaktinformasjon iht. påmeldingsskjemaet slik at selger kan sende aktuell informasjon om kursgjennomføringen.

BK: Kjøper mottar ordrebekreftelse på e-post, men er selv ansvarlig for å informere egne kursdeltakere dersom ikke annet er avtalt med selger.

Bestiller betaler for det antall kurs som legges inn ved bestilling. Kursavgift refunderes ikke selv om en eller flere deltakere ikke deltar på påmeldt kurs. Se for øvrig mer om avmelding av kurs i eget avsnitt.

6. Reiser og overnatting

Kunden er selv ansvarlig for å bestille og betale eventuelle reiser og overnatting. Kostnader forbundet med dette inngår ikke priser og betingelser hos selger. 

7. Avmelding

Alle våre kurs har bindende påmelding. Dette gjelder også for kurs/produkter som er bestilt til andre enn seg selv. Vi åpner imidlertid opp for at du kan melde deg av innenfor følgende gitte rammer:

  • Ved avmelding mellom 8 – 14 dager før kursstart tilkommer det et avmeldingsgebyr på 50% av kursprisen.

  • Ved avmelding mindre enn 8 dager før kursstart belastes full kursavgift.

Hvis du ikke kan delta på kurset du er påmeldt til, kan det gis mulighet for deltagelse på annet tilsvarende kurs på seinere/annet tidspunkt. Dette må skje innen 6 måneder, og selve kursavgiften må uansett betales iht. utsendt faktura ved valg av en slik løsning.

Ved sykdom refunderes kursavgiften mot fremleggelse av legeerklæring. På forespørsel til kurs@kajakk-fritid.no kan det gis mulighet for å overføre kursplassen til en kollega.

Alle avmeldinger/endringer skal skje skriftlig per mail til kurs@kajakk-fritid.no

Selger har ikke ansvar for kundens eventuelle kostnader til reise og overnatting som følge av at kurs blir avlyst/endret.

8. Avlysning / endring av kursprogram

Selger forbeholder seg retten til å gjøre endringer i kursprogrammet og til å avlyse kurs. Ved avlysning blir innbetalt kursavgift refundert. Eventuell avlysning varsles senest 24 timer før kursstart. Selger er ikke ansvarlig for kjøpers evt. økonomiske tap i forbindelse med avlysning, herunder heller ikke for utgifter til reise og overnatting samt eventuelle følgetap (f.eks. tapt arbeidsfortjeneste).

9. Endring av kurs/tjenesteinnhold

Selger forbeholder seg retten til å gjøre endringer i kurs/tjenesteinnhold.

Selger kan gjøre nødvendige endringer i fasilitering og gjennomføring av praktiske øvelser tilpasset behovet hos kursdeltakerne, og dersom endring i lov og forskrift krever det, uten at kjøper varsles om dette, eller at det påvirker avtalt pris og kjøpsbetingelser.

Selger er ikke ansvarlig for kjøpers evt. økonomiske tap i forbindelse med denne type endringer.

10. Bytte av kursleder

Selger forbeholder seg retten til å bytte oppsatt kursleder uten at deltakerne varsles eller at prisen og kjøpsbetingelsene endres.

11. Betaling / fakturering

Kjøp av ÅK betales via Paypal. Ved bruk av kredittkort gjennomføres kjøpet ved hjelp av selgers 3. parts leverandør PayPal sin betalingsløsning.

Faktura for ÅK sendes digitalt av selger fortløpende etter endelig beslutning om kursgjennomføring. Betaling av faktura skjer i sin helhet til selger sin 3. parts leverandør TWO Inc.

Kjøp av BK betales med faktura. Faktura sendes digitalt av selger iht. avtale med kjøper. Betaling av faktura skjer i sin helhet til selger sin 3. parts leverandør TWO Inc.

Faktura sendes digitalt og ikke på papir.

På faktura fra selger vil det tilkomme merverdiavgift (MVA) i henhold til Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).

Ved for sen betaling må purregebyr og renter påregnes.

12. Angrerett

Angreretten trer i kraft ved forbrukerkjøp. Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

Ved bruk av angreretten kan du gå fra avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. For å kunne bruke angreretten, må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (for eksempel i et brev sendt med e-post). For å overholde angrefristen, er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes: Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten nødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

13. Forkunnskaper

Dersom det er krav til spesielle forkunnskaper for å kunne delta på et kurs, må dette kunne dokumenteres dette kan være fagbrev, vitnemål eller attester). Det er Kjøper/kursdeltaker som er ansvarlig for å fremskaffe dokumentasjonen senest innen 7 dager før kursstart, eller annen frist oppgitt av selger. Uten nødvendig dokumentasjon kan man ikke delta på kurset eller ta eksamen om dette er en del av kurset.

Hvis man er usikker på om man har tilstrekkelig kompetanse anbefaler vi kursdeltakere å ta kontakt med oss på kurs@kajakk-fritid.no før de melder seg på det aktuelle kurset.

Manglende eller ikke tilstrekkelig dokumentasjon gir ikke grunnlag for refusjon av kursavgiften og/eller andre kostnader som måtte ha oppstått hos kjøper.

14. Kursdokumentasjon og presentasjoner

Kurspresentasjon er beskyttet av Åndsverkloven og Markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjon tilhører selger og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning og disse vilkår forbudt å kopiere, fremvise, ta opptak, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjon til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjon til andre formål enn deltakers egen bruk.

15. Rettighetsforhold, mangler, reklamasjon og misligholdsbeføyelser

Selger har og beholder alle rettigheter til produktet/tjenesten. Kjøper/kursdeltaker kan ikke selge, leie, låne ut eller på annen måte overlate sin tilgang til andre. Kjøper/kursdeltaker kan ikke kopiere, endre, tilpasse, lage avledede produkter av eller på annen rettsstridig måte utnytte produktet/tjenesten. Kjøper/kursdeltaker kan internt benytte materialet man finner i produktene, f.eks. skjemaer ol.

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte eller tilfeldig tap eller skade ved/som følge av kjøper/kursdeltakers bruk av produktet/tjenesten. Som indirekte eller tilfeldig tap regnes, dog ikke begrenset til, kjøper/kursdeltakers tap av fortjeneste av enhver art, tap av kunder, tap grunnet driftsavbrudd og krav fra tredjepart.

Ansvaret for selger omfatter uansett kun dokumentert økonomisk tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en påregnelig følge, og er under enhver omstendighet begrenset til det samlede vederlag ekskl. merverdiavgift for produkt/tjeneste siste år.

Dersom kjøper vil påberope seg mislighold av avtalen, må det omgående reklameres skriftlig etter at vedkommende fikk eller burde ha fått kjennskap til forholdet.

Ved manglende betaling bortfaller kjøpers bruksrett til produktet/tjenesten.

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som ligger utenfor selger sin kontroll og som selskapet ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av, suspenderes selger sine plikter for så lang tid som forholdet varer.

16. Annet

Selger tar forbehold om eventuelle skrivefeil og/eller åpenbare feil på alt skrevet materiale, på nett og i utsendte meldinger. Er du som kjøper i tvil om betydning og tolkning av dette, så skal det tas kontakt pr e-post til kurs@kajakk-fritid.no.

Er selger forhindret fra å gjennomføre et kurs som følge av omstendigheter selskapet ikke kan råde over, så som brann, krig, naturkatastrofe eller andre alvorlige og uforutsette hendelser (force majeure), er selger fritatt for alt ansvar for ulemper og kostnader dette påfører kjøper.

bottom of page